Back to Top

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GOOSSENS ICT VOOR LEVERING AAN BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Goossens ICT”: is de onderneming die wordt gedreven door R Goossens, gevestigd en kantoorhoudende aan de Martin Leliveltstraat 21 te Lichtenvoorde.
Sinds 14-07-2008 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09184760.

2. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Goossens ICT en consument. Middels de procedure zoals deze is omschreven in deze voorwaarden.
2. In artikel 3 van deze voorwaarden accepteert de consument uitdrukkelijk deze voorwaarden. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Goossens ICT worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Goossens ICT, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Goossens ICT heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

1. Alle aanbiedingen gedaan op de website van Goossens ICT zijn vrijblijvend, totdat Goossens ICT een bestelling heeft geaccepteerd. Indien de aankoopprijs van het product wordt verhoogd ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijsde uitspraak van de rechter, zal Goossens ICT de consument hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. De consument heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Goossens ICT te melden.
2. De consument kan een bestelling bij Goossens ICT plaatsen door op de website producten te selecteren, een account aan te maken en vervolgens op de ‘bevestig bestelling’ knop te drukken. Per e-mail wordt de bevestiging van de bestelling dan naar de consument en Goossens ICT verstuurd.
3. Binnen 24 uur (gedurende werkdagen) controleert Goossens ICT de ontvangen bestelling. Deze krijgt vervolgens de status ‘geaccepteerd’ of ‘geweigerd’, waarover de consument per e-mail wordt geïnformeerd. De consument kan ten alle tijden gedetailleerde informatie over de bestelling en status verkrijgen door op de website in te loggen in ‘uw account’.
4. Een overeenkomst via internet komt alleen tot stand na acceptatie van een bestelling door Goossens ICT. Goossens ICT is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Goossens ICT dit schriftelijk mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.
5. De consument kan ten alle tijden de overeenkomst telefonisch of per e-mail ontbinden. Zolang de bestelling nog niet via TNT Post is verzonden, zijn hier geen kosten aan verbonden.

4. LEVERING

1. Levering van de producten vindt plaats op het door de consument op het bestelformulier ingevulde bezorgadres. De bezorging van de producten wordt door Goossens ICT zelf , TNT Post of een bezorgdienst uitgevoerd. Het risico tijdens transport is voor Goossens ICT.
2. Bij de levering van het product wordt de factuur bijgesloten of separaat per e-mail of post verstuurd.
3. De kosten van bezorging worden apart in het bestelformulier, op de website, en de factuur vermeld en afzonderlijk beschreven.
4. De consument is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop een bestelling via internet door Goossens ICT is geaccepteerd.
5. Goossens ICT levert in Nederland.

5. LEVERTIJD

1. De door Goossens ICT opgegeven levertijd geldt als benadering, maar zal de maximale levertijd (van 30 dagen), behoudens overmacht, niet overschrijden.
2. Wanneer de levertijd langer dan 30 dagen bedraagt, zal Goossens ICT de consument per e-mail hierover inlichten. De consument heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Indien een product niet voorradig is, niet meer leverbaar is of overmacht in het spel is, is Goossens ICT gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien de consument reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, wordt het reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen aan de consument terugbetaald.

6. AFKOELINGSPERIODE

1. Nadat de consument de bestelde product(en) heeft ontvangen, heeft deze de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na ontvangst, de onderliggende overeenkomst te ontbinden. Hiervoor hoeft geen reden op te worden geven.
2. Indien de consument de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Goossens ICT te worden gemeld. Het product dient vervolgens onmiddellijk terug te worden gestuurd naar Goossens ICT in originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt. De consument draagt zelf zorg voor de kosten en het risico van het retourneren.
3. Nadat Goossens ICT het geretourneerde product heeft ontvangen, zal zij binnen 14 dagen het aankoopbedrag van dit product aan de consument terugbetalen (de verzendkosten worden niet vergoed).
4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Goossens ICT schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de consument te wijten is of anderszins voor het risico van de consument komt, zal Goossens ICT de consument hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Goossens ICT heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de consument terug te betalen bedrag in te houden.

7. GARANTIE

1. Op de door Goossens ICT geleverde producten bestaat een fabrieksgarantie. Deze garantie laat de rechten van de consument die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.
2. Goossens ICT betaalt het volledige aankoopbedrag terug als de producten niet goed zijn of anders dan de bestelde producten. De consument kan Goossens ICT ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende. De consument is in deze situatie gehouden de ontvangen producten direct na melding en voor rekening van Goossens ICT terug te zenden.
3. Alle retourbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats en in ieder geval binnen 14 dagen nadat de consument zijn klacht schriftelijk (via fax, brief of e-mail) kenbaar heeft gemaakt bij Goossens ICT en het product aan Goossens ICT is geretourneerd.
4. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde producten een gebrek vertonen, is Goossens ICT verplicht, nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld en het product ter reparatie of vervanging heeft geretourneerd, de producten te herstellen.
5. De defecte producten dienen bij Goossens ICT, fabrikant of importeur ter reparatie te worden aangeboden. Bij reparatie binnen de garantieperiode geschiedt dit kosteloos.
6. Goossens ICT en/of de producent of importeur kan er voor kiezen om het product te vervangen.
7. De consument kan slechts vervanging van de producten of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
– Goossens ICT tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
– indien de consument aantoont dat het product zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;
8. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.
Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:
– het laten vallen van het product;
– het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies;
– de consument zelf heeft geprobeerd het gebrek te herstellen;
– een zodanig intensief gebruik dat niet meer als een normaal gebruik door een consument kan worden aangemerkt.
9. De consument dient aan te tonen dat het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een product zijn verwijderd of gewijzigd.

8. KLACHTEN

1. De consument dient het gekochte product bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of het geleverde product aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of het juiste product is geleverd;
– of het geleverde product voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 3 dagen na levering schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Goossens ICT te melden. Groot huishoudelijke artikelen die door de vervoerder worden bezorgd en geinstalleerd, dienen meteen bij aflevering op schades gecontroleerd te worden. Hiervan kunnen schadeclaims en/of omruiling achteraf niet meer in behandeling worden genomen.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering schriftelijk te melden aan Goossens ICT.
4. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van geleverde producten of iedere andere klacht, zullen door Goossens ICT serieus in behandeling worden genomen. Consumenten kunnen klachten kenbaar maken via e-mail, fax of brief.
5. Goossens ICT zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Schriftelijk (via fax, brief of e-mail) wordt de consument hierover bericht.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Goossens ICT blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

10. BETALING

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooraf via overschrijving op bank- of girorekening, contant onder rembours plaats te vinden.
2. Indien betaling niet plaatsvindt zoals beschreven in 10.1, dient deze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Goossens ICT aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
4. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van Goossens ICT en de verplichtingen van de consument jegens Goossens ICT onmiddellijk opeisbaar.

11. AANSPRAKELIJKHEID

1. De aansprakelijkheid van Goossens ICT is beperkt tot een herleveren van de betreffende product danwel restitutie van de koopsom.
2. Voor gebreken in geleverde producten geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.
3. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van Goossens ICT of haar ondergeschikten.
4. Goossens ICT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van een product ;

12. OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Goossens ICT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Goossens ICT niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij Goossens ICT daaronder begrepen.
2. Goossens ICT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Goossens ICT haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Goossens ICT opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Goossens ICT niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Goossens ICT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. GESCHILLENBESLECHTING

1 . Goossens ICT is bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

14. TOEPASSELIJK RECHT

1. Op elke overeenkomst tussen Goossens ICT en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Chat openen